عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی - جلسه ۲

مجموعه عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی از حاج آقا ماندگاری

در هیات رزمندگان اسلام قم

جمعه، 31 شهریور 1396

41 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.