عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی - جلسه ۱

مجموعه عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی از حاج آقا ماندگاری

در هیات رزمندگان اسلام قم

پنجشنبه، 30 شهریور 1396

43 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.