شب عملیات بدر

مجموعه روایتگری از حاج حسین یکتا

2 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.