روضه خوانی در لحظه شهادت

مجموعه روایتگری از حاج حسین یکتا

1 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.