عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی - جلسه ۵

مجموعه عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی از حاج آقا ماندگاری

در هیات رزمندگان اسلام قم

دوشنبه، 3 مهر 1396

46 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.