عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی - جلسه ۴

مجموعه عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی از حاج آقا ماندگاری

در هیات رزمندگان اسلام قم

یکشنبه، 2 مهر 1396

54 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.