عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی - جلسه ۳

مجموعه عاشورای امروز، تداوم عاشورای حسینی از حاج آقا ماندگاری

در هیات رزمندگان اسلام قم

شنبه، 1 مهر 1396

53 دقیقه

متن این سخنرانی ثبت نشده است.